گروه شیلات

عباس  زماني
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: مهندسي منابع طبيعي - شيلات
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: zamanibouzandan@yahoo.com
ليما  طيبي
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: مهندسي منابع طبيعي- شيلات
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: lima_tayebi@yahoo.com
داود  محمد رضائي
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: مهندسي منابع طبيعي-شيلات
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: d.mrezaei@malayeru.ac.ir