گروه مهندسی مواد و سرامیک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مواد و سرامیک

مسعود  سكاكي
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد متالوژي
رتبه علمی:
ایمیل: m.rasouli@malayeru.ac.ir
فرشاد  سليماني
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: f.soleimany@yahoo.com
عليرضا  سوري
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد سراميك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: arsouri@gmail.com
علي  شانقي
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي موادخوردگي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: alishanaghi@gmail.com
حامد  صمدي
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: h.samadi@srbiau.ac.ir
محمد صادق  عبدي مقصودلو
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد
رتبه علمی: مربی
ایمیل: msabdi@malayeru.ac.ir
سيدامير  غفاري
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد-سراميك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ghaffari@malayeru.ac.ir
مهدي  كزازي
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: m_kazazi@malayeru.ac.ir
بهزاد  كوزه گر كالجي
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: b.kaleji@malayeru.ac.ir
بابك  مزيناني
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: b.mazinany@gmail.com
محمد  يگانه قطبي
گروه مهندسي مواد و سراميك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: نانو مواد و نانو فن آوري
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: yeganehghotbi@gmail.com