گروه علوم دامی

سعيد  خلجي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم دامي-تغذيه دام و طيور
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: saeed.khlj@gmail.com
حسين  رجائي شريف آبادي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
تخصص: تغذيه دام
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hrajaei@malayeru.ac.ir
ميلاد  منافي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم طيور
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: manafim@malayeru.ac.ir
مهدي  هدايتي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
تخصص: دامپزشكي، بهداشت و بيماريهاي طيور
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: hedayati@malayeru.ac.ir
مجتبي  ياري
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم دامي-تغذيه نشخواركنندگان
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: mojyari@gmail.com