گروه فیزیک

نادر  احمدوند
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك گرايش ماده چگال
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: n-ahmadvand@malayeru.ac.ir
حامد  بحيرايي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك حالت جامد
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: hamedbahiraei@gmail.com
رعد  چگل
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: نانو اپتيك
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: raad.chegel@gmail.com
ولي  دلوجي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك حالت جامد
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: dalouji@yahoo.com
مسعود  رضواني جلال
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك اتمي و ملكولي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: rezvanijalal@gmail.com
راضيه  زارع گنبدي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك-گرانش و كيهان شناسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: r.zaregonbadi@gmail.com
داريوش  سوري
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك ماده چگال
رتبه علمی: استاد
ایمیل: d.souri@gmail.com
عليرضا  عبدي كيان
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك نظري (پلاسما)
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: abdykian@gmail.com
ابراهيم  غلامي حاتم
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك-فيزيك هسته اي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: e.gholami@malayeru.ac.ir
جواد  فولادي اسكوئي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فوتونيك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: j.fouladi@malayeru.ac.ir
نادر  قبادي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك-حالت جامد
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: n.ghobadi@malayeru.ac.ir
محمدرضا  محبي فر
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك-اپتيك
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: mmohebifar@gmail.com
ابراهيم  محمدي منش
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: e.manesh@malayeru.ac.ir
علي  مقدسي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: Ali.moghadasi@yahoo.com
داريوش  مهرپرور
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك-حالت جامد
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: d.mehrparvar@malayeru.ac.ir
محمود  ناصري
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
تخصص: فيزيك-نانو
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: m.naseri@malayeru.ac.ir